22.01.2019

Зміни щодо зарахування до страхового стажу час догляду за хворими дітьми, які не визнані дітьми з інвалідністю.

Законом України від 03.07.2018 р. № 2476-VIII «Про внесення змін до де­яких законів України щодо посилення соціального захисту осіб, які догляда­ють за хворими дітьми» до чинного законодавства внесено зміни, що набирають чинності з 1 січня 2019 р.

Цим Законом передбачено, що од­ному з батьків, усиновлювачів, опіку­ну, піклувальнику, одному із прийом­них батьків, батьків-вихователів, який постійно проживає та доглядає за дитиною, хворою на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкіс­ні орфанні захворювання, онкологіч­ні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV сту­пеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації ор­гана, потребує паліативної допомо­ги, якій не встановлено інвалідність на один або кілька видів захворю­вань, станів, призначається допомо­га на дітей. Перелік тяжких захворю­вань, розладів, травм, станів тощо, що дає право на одержання відповід­но до цього розділу державної допо­моги на дитину, якій не встановлено інвалідність, затверджується Кабіне­том Міністрів України.

Допомога буде призначатися те­риторіальними органами соціально­го захисту населення.

До статті 11 Закону України від 09.07.2003 р. № 1058-ІУ внесено змі­ни, за якими п. 9 цієї статті викладе­но в новій редакції, згідно з якою за­гальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню підлягають: один із непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікун, піклу­вальник, один із прийомних батьків, батьків-вихователів, які фактично доглядають за дитиною з інвалідніс­тю. дитиною, хворою на тяжке перинатальне ураження нервової систе­ми, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, он­кологічне. онкогематологічне захво­рювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розпал, цук­ровий діабет І типу   (інсулінозалеж­ний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, за дитиною, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує па­ліативної допомоги, якій не встанов­лено інвалідність, а також непрацю­ючі працездатні особи, які догляда­ють за особою з інвалідністю І групи або за особою, яка досягла пенсій­ного віку, встановленого ст. 26 цього Закону, та за висновком закладу с рони здоров’я потребує постійне?- стороннього догляду, якщо такі не­працюючі працездатні особи одер­жують допомогу, надбавку або ком­пенсацію відповідно до законодав­ства. Тому за законодавством, що набирає чинності з 1 січня 2019 р., батьки, усиновителі, опікуни, піклу­вальники, прийомні батьки, батьки- вихователі, які фактично доглядають за хворими дітьми (і без визнання ді­тей дітьми з інвалідністю), є застра­хованими особами, якщо вони одер­жують відповідну допомогу. Страху­вальником за них є орган, що випла­чує допомогу, — орган соціального захисту.

Страховий стаж буде обчислюва­тися за даними Реєстру застрахова­них осіб Державного реєстру загаль­нообов’язкового державного соці­ального страхування.

 

 

                                                                                      Анжела Мельник

                                                                                      Заступник начальника Роздільнянського

                                                                                      об’єднаного управління Пенсійного фонду

                                                                                      України Одеської області