МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту)

Рекомендований порядок проведення технічної інвентаризації

захисних споруд та оформлення її результатів

 

17. При організації заходів, пов'язаних із підготовкою та проведенням технічної інвентаризації захисних споруд, рекомендується дотримуватись наступної послідовності:

створення за рішенням керівника відповідного органу виконавчої влади, інших державних органів та установ, органу місцевого самоврядування чи підприємства інвентаризаційної комісії;

формування (уточнення) переліку захисних споруд, що підлягають технічній інвентаризації, відповідно до повноважень інвентаризаційної комісії;

вивчення членами інвентаризаційної комісії вимог законодавчих та нормативно-правових актів, якими необхідно керуватись при проведенні технічної інвентаризації захисних споруд, цих методичних рекомендацій;

визначення, разом із установами бюро технічної інвентаризації, вартості проведення технічної інвентаризації захисних споруд, як об'єктів нерухомого майна;

завчасне передбачення під час формування показників державного та місцевих бюджетів коштів, необхідних для проведення технічної інвентаризації захисних споруд;

укладення замовником технічної інвентаризації захисної споруди договору із бюро технічної інвентаризації на проведення її технічної інвентаризації, як об'єкта нерухомого майна;

здійснення відповідними інвентаризаційними комісіями контролю за укладанням договорів із бюро технічної інвентаризації та проведення ними технічної інвентаризації захисних споруд, як об'єктів нерухомого майна;

складання (уточнення) органами бюро технічної інвентаризації, на підставі матеріалів технічної інвентаризації, встановлених технічних документів на захисну споруду (інвентаризаційних справ, технічних паспортів тощо);

проведення інвентаризаційними комісіями перевірки стану утримання, експлуатації та використання захисних споруд, а також визначення рівня їх готовності до використання за призначенням (з урахуванням результатів останньої комплексної перевірки захисної споруди) (відповідно до вимог Інструкції щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час, затвердженої наказом МНС від 09.10.2006 № 653 (зареєстровано в Мін'юсті 02.11.2006 за № 1180/13054)); (Абзац десятий пункту 17 із змінами, внесеними згідно з наказом МНС від 13.08.2010 № 659)

уточнення (оновлення), за результатами проведених перевірок та інформації бюро технічної інвентаризації, облікових документів на захисні споруди, внесення змін до електронних баз даних про їх облік;

формування заключного звіту про результати проведення технічної інвентаризації захисних споруд та направлення його до відповідних органів управління;

підготовка, за результатами проведення технічної інвентаризації, плану заходів щодо покращення стану утримання захисних споруд, у тому числі і придбання необхідного для їх укомплектування спеціального та інженерно-технічного обладнання.

 18. Для з'ясування технічних питань, які виникають у ході проведення установами бюро технічної інвентаризації обстежень захисних споруд, до проведення цих заходів рекомендується обов'язково залучати представників структурних підрозділів з питань надзвичайних ситуацій місцевих органів виконавчої влади (органів місцевого самоврядування), а також територіальних органів МНС, які уповноважені здійснювати контроль стану готовності захисної споруди до використання за призначенням.

При цьому замовником технічної інвентаризації захисної споруди подається бюро технічної інвентаризації останній Акт комплексної перевірки захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони), проведеної відповідно до розділу 4 Інструкції щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час, затвердженої наказом МНС від 09.10.2006 № 653 (зареєстровано у Міністерстві юстиції України 02.11.2006 за № 1180/13054). Зазначений Акт має бути додано до матеріалів інвентаризаційної справи захисної споруди. (Пункт 18 доповнено новим абзацом згідно з наказом МНС від 13.08.2010 № 659)

 19. У ході проведення технічної інвентаризації за рішенням замовника може проводитися поглиблене додаткове обстеження технічного стану в цілому захисної споруди або її інженерно-технічного та спеціального обладнання.

Ці роботи виконуються спеціалізованими організаціями і проводяться згідно із вимогами Правил обстеження технічного стану захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони), затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи і Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 21.12.2009 № 868/613 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 лютого 2010 р. за № 194/17489). (Абзац другий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з наказом МНС від 13.08.2010 № 659)

 20. Безпосередня технічна інвентаризація захисної споруди організовується та проводиться об'єктовою інвентаризаційною комісією відповідно до завдань, викладених у пунктах 9, 10 цих Методичних рекомендацій.

Технічна інвентаризація захисних споруд, які не увійшли до статутного фонду підприємства під час приватизації (корпоратизації), але перебувають у нього на утримані (збережені), проводиться об'єктовою інвентаризаційною комісією до складу якої обов'язково включаються представники центральних або місцевих органів влади, ФДМ, яким надано право управління цим майно, а також представники структурних підрозділів з питань надзвичайних ситуацій місцевих органів виконавчої влади (органів місцевого самоврядування), а також територіальних органів МНС, які уповноважені здійснювати контроль стану готовності захисної споруди до використання за призначенням.

 21. За результатами технічної інвентаризації на підприємстві на кожну захисну споруду повинні бути оформлені (оновлені) наступні документи:

акт технічної інвентаризації захисної споруди; (Абзац другий пункту 21 із змінами, внесеними згідно з наказом МНС від 13.08.2010 № 659)

облікові картки на захисну споруду;

паспорт на захисну споруду (відповідно до вимог Інструкції щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час, затвердженої наказом МНС від 09.10.2006 № 653 (зареєстровано в Мін'юсті 02.11.2006 за

№ 1180/13054)).

Також установами бюро технічної інвентаризації, на підставі матеріалів технічної інвентаризації захисної споруди як об'єкта нерухомого майна, складається (оновлюється) на кожну захисну споруду комплект необхідних технічних документів (інвентаризаційна справа, технічний паспорт інше) з дотриманням установлених норм та правил (відповідно до вимог Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, затвердженої наказом Держбуду від 24.05.2001 № 127 (зареєстровано в Мін'юсті 10.07.2001 за № 582/5773).

Крім того, бухгалтерією підприємства, на підставі результатів технічної інвентаризації, заводяться (уточнюються) відповідні документи бухгалтерського обліку на захисну споруду, як окремий об'єкт нерухомого майна.

За результатами технічної інвентаризації захисні споруди, як належать до державної власності, підлягають внесенню до Єдиного реєстру об'єктів державної власності, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. № 467 (із змінами та доповненнями).

22. Оформлення результатів технічної інвентаризація захисних споруд рекомендується проводити за наступними етапами.

Перший етап. Місцевими установами бюро технічної інвентаризації проводяться відповідні обстеження, обрахунки та оформлення необхідних технічних документів на кожну захисну споруду.

Об'єктовими та місцевими інвентаризаційними комісіями перевіряються захисні споруди на підприємствах. Їх робота закінчується складанням актів технічної інвентаризації на кожну захисну споруду, оформленням (уточненням) облікових карток, паспортів.

Акт технічної інвентаризації захисної споруди складається об'єктовою інвентаризаційною комісією у двох (трьох) примірниках. Перший знаходиться на підприємстві, яке є власником (уповноваженою особою) захисної споруди. Другий примірник надається до відповідної місцевої інвентаризаційної комісії. (Абзац четвертий пункту 22 із змінами, внесеними згідно з наказом МНС від 13.08.2010 № 659)

У разі якщо підприємство (захисна споруда) належить до сфери управління міністерства (іншого центрального органу виконавчої влади, ФДМ, державного органу чи установи) третій примірник акта інвентаризації надсилається до цього органу управління.

Другий етап. Місцеві інвентаризаційні комісії аналізують та узагальнюють матеріали технічної інвентаризації за місто (район), оформлюють зведені відомості технічної інвентаризації. Одночасно складаються плани і визначаються терміни з усунення недоліків в утриманні, використанні, експлуатації захисних споруд. (Абзац шостий пункту 22 із змінами, внесеними згідно з наказом МНС від 13.08.2010 № 659)

Зведені відомості технічної інвентаризації складаються у двох примірниках. Перший примірник затверджених зведених відомостей технічної інвентаризації за місто (район) зберігається у структурному підрозділі з питань надзвичайних ситуацій відповідної державної адміністрації (органу місцевого самоврядування) до наступної інвентаризації. Другий примірник надається для узагальнення до відповідної територіальної інвентаризаційної комісії.

Третій етап. Територіальні інвентаризаційні комісії аналізують та узагальнюють матеріали технічної інвентаризації за регіон та оформлюють зведені відомості щодо результатів проведення технічної інвентаризації за Автономну Республіку Крим, область, міста Київ та Севастополь. (Абзац восьмий пункту 22 із змінами, внесеними згідно з наказом МНС від 13.08.2010 № 659)

Зведені відомості щодо результатів проведення технічної інвентаризації захисних споруд за регіон складаються у двох примірниках. Перший примірник зберігається у структурному підрозділі з питань надзвичайних ситуацій відповідної обласної державної адміністрації (Ради міністрів Автономної Республіки Крим або міської державної адміністрації мм. Києва та Севастополя) до наступної інвентаризації. Другий примірник надсилається до МНС.

Відомчі інвентаризаційні комісії аналізують та узагальнюють матеріали, надані об'єктовими інвентаризаційними комісіями підприємств, які належать до сфери їх управління, та оформлюють зведені відомості щодо результатів технічної інвентаризації за міністерство (інший центральний орган виконавчої влади, державний орган чи установу). (Абзац десятий пункту 22 із змінами, внесеними згідно з наказом МНС від 13.08.2010 № 659)

Ці зведені відомості також складаються у двох примірниках. Перший примірник зберігається у міністерстві (іншому центральному органі виконавчої влади, державному органі чи установі) до наступної інвентаризації. Другий примірник надсилається до МНС.

Оформлення зведених відомостей щодо результатів технічної інвентаризації здійснюється з дотриманням вимог законодавства та інших нормативно-правових документів щодо обігу інформації з обмеженим доступом.